BERIT HEIR BUNKAN

Berit Heir Bunkan (Fysioterapeut, magister i psykologi, doctor philos.) ble i 2005 utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes banebrytende innsats innen fysioterapifaget. Hun har bidratt til det praktiske og teoretiske grunnlag for metoden for kroppsundersøkelse i psykomotorisk fysioterapi og har skrevet en rekke lærebøker og artikler.

For tiden arbeider hun med et Post doc prosjekt om sammenslåing av to kroppsundersøkelser i den psykomotoriske tradisjon, dvs. "Den omfattende kroppsundersøkelsen" (Berit Heir Bunkan, 2003) og "Global fysioterapimetode" (Alice Kvåle, 2003). Prosjektet er et samarbeide mellom Universitetet i Bergen, Seksjon for fysioterapivitenskap, Høgskolen i Oslo, Avdeling for helsefag, fysioterapeututdanningen og Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet, Divisjon for psykiatri, Avdeling for forskning og undervisning, Ullevål universitetssykehus, Oslo.

I tillegg forbereder hun en studie: Reliabilitetstest av Den Globale Kroppsundersøkelsen, og to bokprosjekter: The Norwegian psychomotor physiotherapy og Braatøy og Bülow-Hansen tradisjonen i Norge.

E-post: post@beritheirbunkan.com
Postadresse: Arbos gt. 2B, 0368 Oslo

LITTERATUR:

 

Fra Wilhelm Reich til Trygve Braatøy og Aadel Bulow- Hansen-tradisjoner i Norge

Bunkan BH. Fra Wilhelm Reich til Trygve Braatøy og Aadel Bulow- Hansen-tradisjoner i Norge
ABM-media AS, ISBN: 978-82-93298-0, 2014

Festskrift til Berit Heir Bunkan

Festskrift til Berit Heir Bunkan, HiO-rapport 2009; nr 10. Kirsten Ekerholt (red).
Aspects of Psychiatric and Psychosomatic Physiotherapy. Kirsten Ekerholt (ed).

Medisinsk Massasje

Schultz CM, Bunkan BH. Medisinsk massasje, Universitetsforlaget, 1999.

Kropp, respirasjon og kroppsbilde

Bunkan BH. Kropp, respirasjon og kroppsbilde, Gyldendal, 2008.

Den omfattende kroppsundersøkelsen

Bunkan BH. Den omfattende kroppsundersøkelsen. Manual, Gyldendal academisk, 2003.

Bunkan BH. Wilhelm Reich og Trygve Braatøy og Aadel Bülow-Hansen-tradisjonen i Norge, 2014 (ISBN: 9788293298090) - ABM rapport Wilhelm Reich og Trygve Braatøy og Aadel Bülow-Hansen-tradisjonen i Norge. Utviklingen fra interessegruppe til akademisk utdanning i årene 1956-2006. I boka Fra Wilhelm Reich til Trygve Braatøy og Aadel Bülow-Hansen- tradisjonen i Norge tar forfatteren for seg utviklingen av Norsk psykomotorisk fysioterapi fra midten av 1950-tallet og fram mot vår egen tid. Braatøy og Bülow-Hansen vies stor plass, men tradisjonen forankres også i Wilhelm Reichs tenkning. Framstillingen bygger på Berit Heir Bunkans egne erfaringer og på skriftlig materiale oppsamlet gjennom et langt liv i tradisjonens tjeneste. Et stor del av boka består i omtaler av, og sitater fra, enkeltpersoner som har hatt betydning for fagtradisjonen. Dels er dette sentrale psykomotoriske fysioterapeuter, som for eksempel forfatteren, Gudrun Øvreberg og Marit Sundsvold. Dels er det behandlere som har brukt tradisjonen som utgangspunkt for å gå sine egne veier. Blant disse kan nevnes Lillemor Johnsen, Gerda Bøyesen, Aud Storaas, Kirsti Monsen og Karin Denstad. Til sist er det andre fagpersoner som har bidratt til, interessert seg for eller skrevet om tradisjonen og dens utøvere. Betydningen av faggruppe, med faggruppeledere og fagredaktører understrekes. Opprettelsen av høgskoleutdanning i Oslo, Tromsø og Trondheim presenteres. I bokas siste kapitler gjøres fagets status opp som grunnlag for perspektiver på fremtiden.

 

LENKER:

CV - BERIT HEIR BUNKAN

Intervju med Rubens Kignel (YouTube in English)

Diafragmamodellen (YouTube)

Intervju i Khrono den 3.2.2015 - Karrieren tok av etter fylte 80

Development of body examinations - an overview

Sammenligning av to undersøkelses-metoder innen psykomotorisk tradisjon: GFM-52 og DOK

Psykomotorisk fysioterapi – prinsipper og retningslinjer